Oman xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật cho dầu thực vật làm từ hạt lanh. Quy chuẩn gồm đặc tính của dầu, việc bao gói, vận chuyển, bảo quản và ghi nhãn sẽ là các quy định bắt buộc, các phần khác mang tính tự nguyện áp dụng.

Tiêu chuẩn được tham khảo CODEX-STAN 210 (sửa đổi năm 2003, 2005) – Tiêu chuẩn đối với dầu thực vật cũng như tiêu chuẩn vùng Vịnh và tiêu chuẩn của Ai Cập.

Dự thảo này được WTO thông báo lấy ý vào ngày 8/8/2013. Thời gian lấy ý kiến là 60 ngày kể từ ngày thông báo. Ngày ban hành chưa được xác định.

Toàn văn dự thảo có thể tài về tại:

http://members.wto.org/crnattachments/2013/tbt/OMN/13_3122_00_e.pdf http://members.wto.org/crnattachments/2013/tbt/OMN/13_3122_00_x.pdf

Ý kiến góp ý của các cơ quan, doanh nghiệp xin gửi về Văn phòng TBT Việt Nam để tổng hợp và gửi cho Oman.

Gia Khánh TBTVN