Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan Thông báo và Hỏi đáp và Ban liên ngành về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg nhằm củng cố, hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan liên quan để thực hiện các nghĩa vụ minh bạch hóa về TBT, các cam kết về TBT trong Hiệp định TBT/WTO và cam kết về TBT trong các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên.

Quyết định này thay thế Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm Hỏi đáp của Việt Nam về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Mạng lưới TBT Việt Nam).

Chi tiết việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 46/QĐ-TTG xem tại link:

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20tri%E1

%BB%83n%20khai%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20Q%C4%90%2046%20TTgCP.PDF