Ngày 14/8/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo " Yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với mũ bảo hiểm công nghiệp"

Ngày 14/8/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo " Yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với mũ bảo hiểm công nghiệp" được thông báo cho WTO vào ngày 09/5/2018 mã thông báo G/TBT/N/TPKM/321 đã được ban hành vào ngày 09/8/2018 và sẽ có hiệu lực sau vào ngày 01/1/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_4351_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/321/Add.1