Ngày 07/8/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc " Đạo luật Thúc đẩy ngành nông nghiệp hữu cơ" được thông báo cho WTO mã thông báo G/TBT/N/TPKM/225/Add.3 đã có phiên bản bằng tiếng anh.

Ngày 07/8/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc " Đạo luật Thúc đẩy ngành nông nghiệp hữu cơ" được thông báo cho WTO mã thông báo G/TBT/N/TPKM/225/Add.3 đã có phiên bản bằng tiếng anh.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://www.afa.gov.tw/eng/index.php?code=list&flag=detail&ids=497&article_id=3824 (in English)

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/225/Add.4