Ngày 02/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo sửa đổi Phụ lục XVII Quy định (EC) số 1907/2006 của Hội đồng và Nghị viện Châu Âu liên quan đến Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH) đối với chất Silanetriol (3,3,4,4,5, 5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) và TDFAs trong thông báo mã G/TBT/N/EU/601.

Cụ thể, chất Silanetriol (3,3,4,4,5, 5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl), bao gồm cả các dẫn xuất mono-, di-tri-O- (alkyl) (TDFAs) của nó được kết hợp với dung môi hữu cơ ở nồng độ nhất định, bằng hoặc lớn hơn 2 ppb tính theo trọng lượng của hỗn hợp sẽ bị hạn chế lưu thông trên thị trường. Thời gian để các bên liên quan chuẩn bị và đáp ứng với sửa đổi này là 18 tháng. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phổi khi tiếp xúc với Silanetriol (3,3,4,4,5, 5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl). Thời gian dự kiến thông qua của Dự thảo vào Quý II năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo của EU (18 tháng sau ngày có hiệu lực). Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 02/12/2018. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_5164_01_e.pdf