Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam) trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, được thành lập theo Quyết định số 356/QĐ-BKHCN ngày 25/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định 1253/QĐ-TĐC ngày 12/06/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chức năng

Văn phòng Thông báo và hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Văn phòng TBT Việt Nam) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng phục vụ quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, là đầu mối quốc gia thực hiện việc hỏi đáp và thông báo các quy định về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng theo yêu cầu của Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Nhiệm vụ

Thông báo các văn bản quy phạm pháp luật về kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật và các quy trình đánh giá sự phù hợp đã, đang và sẽ áp dụng của Việt Nam đến các nước Thành viên WTO; tiếp nhận và phổ biến các thông báo của các nước Thành viên WTO tới các tổ chức có liên quan trong nước.

Trả lời các câu hỏi về các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn (kể cả dự thảo) và quy trình đánh giá sự phù hợp đã, đang và sẽ áp dụng và các vấn đề khác liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam và các nước thành viên WTO khác.

Theo dõi và cập nhật kịp thời các thông tin có liên quan đến Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng theo yêu cầu của Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại, đề xuất và tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp.

Cơ cấu tổ chức