Theo Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban liên ngành TBT Việt Nam về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

1. Chức năng

Ban liên ngành TBT có chức năng tham mưu, tư vấn, đề xuất cho Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương trong việc:

- Đàm phán, ký kết các Điều ước quốc tế liên quan đến TBT.

- Thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam trong các Điều ước quốc tế liên quan đến TBT mà Việt Nam là thành viên.

- Giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, tranh chấp về TBT giữa Việt Nam và các thành viên ký kết các Điều ước quốc tế liên quan đến TBT.

2. Nhiệm vụ

Ban liên ngành TBT có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; tư vấn giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực thi các điều ước quốc tế liên quan đến TBT và kết luận các vấn đề chuyên môn liên ngành làm cơ sở cho việc thực hiện nghĩa vụ thông báo và hỏi đáp; đề xuất các chương trình hành động, giải pháp nhằm thực thi các nghĩa vụ và bảo vệ lợi ích của Việt Nam trong quá trình thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến TBT.

- Tham gia các hoạt động về TBT ở trong nước và ngoài nước theo đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ; các chương trình, đề án, dự án liên quan đến TBT.

- Tiếp cận thông tin về TBT từ các tổ chức trong nước và ngoài nước; tham dự và thảo luận về các vấn đề liên quan đến TBT trong các diễn đàn có liên quan; sử dụng nhân lực, phương tiện của Điểm TBT quốc gia để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

3. Cơ cấu tổ chức

Ban liên ngành TBT gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban và các thành viên.

- Trưởng ban là lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Quy chế này; phê duyệt và chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác hằng năm của Ban.

- Phó Trưởng ban là đại diện lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm giúp Trưởng ban trong việc điều hành hoạt động của Ban liên ngành TBT và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về phần công tác được phân công phụ trách.

- Thành viên thư ký là Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết khác cho các cuộc họp của Ban theo chỉ đạo của Trưởng ban và Phó trưởng ban.

- Các thành viên khác là đại diện các cơ quan: Văn phòng Chính phủ; Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tư pháp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế; Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính); Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban, đề xuất các vấn đề cần thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận trong các cuộc họp của Ban hoặc góp ý kiến vào các văn bản do Trưởng ban, Phó trưởng ban yêu cầu. Ý kiến của thành viên là ý kiến đại diện của cơ quan chủ quản.