Các nước Thành viên WTO thống nhất về vai trò trong xây dựng tiêu chuẩn

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Mar 10, 2021 | 14:08 - View count: 1526

Trong quá trình Rà soát 3 năm một lần lần thứ 8, các nước Thành viên WTO nhất trí tổ chức hội thảo về vai trò giới trong xây dựng tiêu chuẩn. Hội thảo đã trình bày và thảo luận về 3 chủ đề lớn, đó là Tầm nhìn, kinh nghiệm và thực hành tốt của các nước thành viên WTO về giới trong xây dựng tiêu chuẩn, và gắn với vấn đề thương mại; Công tác và hành động của Tổ chức quốc tế về vấn đề này; Những ví dụ minh họa thực tiễn về việc xem xét giới tính đã được quan tâm như thế nào trong xây dựng tiêu chuẩn.

Các chuyên gia đến từ Canada, Nam Phi, EU, Thụy Điển đã có các bài trình bày về vấn đề này. Canada đã đề cập rằng bình đẳng giới là một vấn đề quan trọng đối với Chính phủ Canada, và đã có một số sáng kiến được đưa ra nhằm tăng cường bình đẳng giới. Tại Hội đồng tiêu chuẩn Canada, một kế hoạch hành động đã được xây dựng và công bố về thực tế rằng tiêu chuẩn không phải tự nhiên, nó phản ánh lợi ích và giá trị của những người xây dựng. Sự tham gia thấp của phụ nữ là một vấn đề và cần có nhiều nhận thức hơn về vấn đề này. Đại diện của Canada đã chỉ ra ví dụ về PPE không phù hợp phụ nữ trong khi phần lớn lao động trong lĩnh vực y tế là phụ nữ, gắn với vấn đề thiếu đại diện là phụ nữ trong tiêu chuẩn hóa với thương mại quốc tế.

Một đại diện khác của Canada cũng đưa ra ví dụ trong nghiên cứu gần đây của mình cho thấy sự thiếu đại diện của phụ nữ trong tiêu chuẩn hóa và trong nghiên cứu rộng hơn và xây dựng chính sách đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ trong lĩnh vực nghiên cứu y tế, nhận diện giọng nói, PPE và tai nạn xe hơi đã được đề cập và minh họa cho vấn đề này. Đại diện Canada đồng thời trích dẫn nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu chuẩn bảo vệ nam giới hơn nữ giới và đưa ra một loạt số liệu về sự thiếu đại diện của phụ nữ trong tiêu chuẩn hóa; trong khi 48% lực lượng lao động ở Canada là nữ, tỷ lệ tham gia tổ chức tiêu chuẩn hóa ít hơn rất nhiều.

Đại diện Nam Phi đã nêu quan điểm của Nam Phi về việc xây dựng kế hoạch quốc gia và nhấn mạnh tầm quan trọng liên quan tới nữ giới, người trẻ và người khuyết tật. Khía cạnh về giới của kế hoạch quốc gia thúc đẩy trao quyền kinh tế xã hội cho phụ nữ và tăng cường bình đẳng giới thông qua (1) lãnh đạo chiến lược; (2) duy trì giới; (3) tổng hợp kiến thức giới và phân tích chính sách và thực hành chính sách; (4) điều phối và đánh giá hệ thống và (5) tham gia của cộng đồng thông qua tiếp cận cộng đồng và vận động.

EU trình bày mặc dù Ủy ban EU không xây dựng tiêu chuẩn, Ủy ban vẫn có những cam kết mạnh mẽ về bình đẳng giới. Vào ngày 5/3/2020, Ủy ban Châu Âu đã đưa ra thông điệp nhắc lại rằng bình đẳng giới là giá trị cốt lõi, quyền cơ bản và nguyên tắc chính của cột trụ quyền xã hội của Châu Âu. Ủy ban Châu Âu không xây dựng tiêu chuẩn nhưng vẫn đi theo các hành động của UNECE WP6 về tiêu chuẩn liên quan tới giới và chỉ ra rằng CEN CENELEC và nhiều tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia của EU đã ký vào công bố UNECE về tiêu chuẩn liên quan tới giới vào tháng 5/2019 cùng 20 thành viên khác. Chương trình hành động đã được thông qua tháng 11/2019.  Một trong các kết quả của năm đầu tiên là thành lập Nhóm công tác về giới, mở ra cho tất cả thành viên CEN-CENELEC và phục vụ để xây dựng hành động nâng cao nhận thức. Hiện nay 12 thành viên đã tham gia. Thêm vào đó, một số hành động đã được tiến hành song song với kế hoạch hành động như Women4Cyber và WeClub.

Đại diện của Thụy Điển đã đưa ra ví dụ về tầm quan trọng của nữ giới trong xây dựng tiêu chuẩn về an toàn xe ô tô, trong đó nhấn mạnh tầm nhìn tới 2030, đặc tính bảo vệ thương tật cho xe ô tô mới cần được đánh giá cho cả nữ giới và nam giới. Đồng thời cung cấp một số số liệu và thống kê liên quan tới an toàn giao thông, nhấn mạnh rằng 1.35 triệu người tử vong hàng năm vì tai nạn xe hơi và phụ nữ gặp rủi ro nhiều hơn nam giới với hàng loại thương tật và tử vong trong cùng số vụ đâm xe. Đại diện này cũng đã mô tả các đặc tính bảo hộ cho xe ô tô, các tiêu chuẩn về đặc tính như vậy không nhắm tới phụ nữ và thiên nhiều về nam giới.

Kết luận, điều phối Hội thảo, đại sứ de Boer của Canada đã nhấn mạnh động lực hiện tại để tiếp tục các công việc xây dựng tiêu chuẩn đáp ứng giới. Đại dịch Covid-19 đã cho thấy rõ hơn tầm quan trọng của giới trong xây dựng tiêu chuẩn. Ví dụ, phụ nữ chiếm 70% trong lực lượng lao động ngành y, và mỗi ngày sự an toàn của họ đặt trong các thiết bị bảo hộ cá nhân như găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ… Những thiết bị này được sản xuất phù hợp với các tiêu chuẩn hiện nay chưa xem xét tới sự khác nhau về sinh học, để phụ nữ chịu những rủi ro phơi nhiễm lớn. Đại sứ Boer cũng đã nhấn mạnh rằng mặc dù hội thảo đã có đóng góp thực chất và xây dựng cho chủ đề quan trọng này, vẫn còn nhiều công việc cần phải thực hiện trong bối cảnh của Ủy ban TBT và Nhóm công tác không chính thức của WTO về thương mại và giới.

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/cac-nuoc-thanh-vien-wto-thong-nhat-ve-vai-tro-trong-xay-dung-tieu-chuan/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]