Mạng lưới TBT

Post by: - : Wednesday, Mar 31, 2021 | 8:59 - View count: 3921

GIỚI THIỆU VỀ MẠNG LƯỚI TBT VIỆT NAM

Theo Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Mạng lưới TBT Việt Nam gồm:

I. Hoạt động TBT cấp quốc gia

https://tbt.gov.vn/2021/03/gioi-thieu-ve-van-phong-tbt-viet-nam/

II. Hoạt động TBT cấp Bộ:

Thực hiện thông qua các Điểm TBT của bộ là cơ quan được chỉ định thực hiện nhiệm vụ về TBT của các Bộ: Công Thương; Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ; Lao động – Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng và Y tế.

Điểm TBT của Bộ có nhiệm vụ giúp các Bộ thực hiện các nhiệm vụ: Rà soát và gửi cho Điểm TBT quốc gia danh mục các văn bản liên quan đến biện pháp TBT; Thống nhất thông tin với các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, các Điểm TBT của Bộ khác trong Mạng lưới TBT Việt Nam; Chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan đề xuất kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nghiên cứu các biện pháp TBT của nước ngoài; Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, tư vấn, cung cấp thông tin về TBT; Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan đến việc triển khai hoạt động TBT theo đề xuất từ Điểm TBT quốc gia.

STT Cơ quan Họ và tên Chức vụ Điện thoại, Email,

Địa chỉ

Ghi chú
1 Văn phòng TBT Việt Nam Phòng Nghiệp vụ TBT 024.3791.2145

tbt@tbt.gov.vn

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

2 Văn phòng TBT – Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh Chuyên viên 024.2220.5437

anhnth@moit.gov.vn

54 Hai Bà Trưng, HN

Công văn 4079/BCT-ĐB Ngày 23/5/2018
3 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Văn phòng SPS VN 024.3734.4764

spsvietnam@mard.gov.vn

Số 10 Nguyễn Công Hoan, HN

Công văn 3516/BNN-CBTTNS Ngày 9/5/2018
4 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Vụ Hợp tác quốc tế 024.3826.9522

Số 12 Ngô Quyền, HN

Công văn 1466/LĐTBXH-TCCB Ngày 19/4/2018
5 Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Thông tin Truyền thông Ông Đỗ Xuân Bình Chuyên viên 0942.59.53.58 dxbinh@mic.gov.vn

Số 18 Nguyễn Du, HN

Công văn 4054/BTNMT-PC Ngày 30/7/2018
6 Vụ Pháp chế – Bộ Tài nguyên & Môi trường Ông Nguyễn Thi Chuyên viên 0915.433.389

nthi@monre.gov.vn

Số 10 Tôn Thất Thuyết, HN

Công văn 4054/BTNMT-PC Ngày 30/7/2018
7 Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Xây dựng Ông Phạm Bá Hùng Phó

Vụ trưởng

0908.391.616

Phambahung1024@gmail.com

Số 37 Lê Đại Hành, HN

Công văn 283/BXD-VP Ngày 25/7/2018
8 Cục Đăng kiểm VN – Bộ Giao thông vận tải Bà Ngô Thị Minh Hằng Chuyên viên 0936.750.848

minhhangvr@gmail.com

Công văn 4432/ĐKVN-TBT Ngày 27/7/2018
9 Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ VH Thể thao & Du lịch Bà Phạm Băng Tâm Trưởng phòng 0913.212.005

lephambangtam@yahoo.com

Số 51 Ngô Quyền, HN

Công văn 3090/BVHTTDL-KHCNMT Ngày 13/7/2018
10 Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế Ông Phan Quang Độ Chuyên viên 0904.806.768

phanquangdo@gmail.com

Số 138B Giảng Võ, HN

Công văn 2231/BYT-K2ĐT Ngày 24/4/2018

 

III. Hoạt động TBT địa phương thực hiện thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điểm TBT của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ: Phối hợp với Điểm TBT quốc gia, Điểm TBT của Bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương bảo đảm việc xử lý các thông tin TBT; Chủ động rà soát, tổng hợp và gửi Điểm TBT quốc gia các văn bản, dự thảo biện pháp TBT của địa phương; Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, đào tạo, tập huấn, tư vấn cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp tại địa phương về các biện pháp TBT của nước ngoài.