Brunei

Post by: admin - : Monday, Feb 13, 2023 | 9:22 - View count: 2444

  1. Đạo luật Thực phẩm Y tế Công cộng của Brunei
  2. Lệnh bảo vệ người tiêu dùng Brunei năm 2011
  3. Lệnh về Chứng nhận Halal và Nhãn Halal Brunei năm 2005
  4. Lệnh về Chứng nhận Halal và Nhãn Halal Brunei sửa đổi năm 2020
  5. Lệnh về sử dụng năng lượng hiệu quả của Brunei
  6. Lệnh về thịt Hợp vệ sinh của Brunei năm 2011
  7. Lệnh Viễn thông Brunei 2001