Singapore

Post by: admin - : Monday, Feb 13, 2023 | 9:39 - View count: 2345

  1. Đạo luật Buôn bán thực phẩm của Singapore năm 1973
  2. Đạo luật Cơ quan Lương thực Singapore năm 2019
  3. Đạo luật Kiểm soát Quảng cáo và Bán thuốc lá của Singapore năm 1993
  4. Đạo luật Quản lý và Bảo vệ Môi trường Singapore
  5. Đạo luật Thương mại Công bằng của Singapore năm 2013
  6. Đạo luật về thịt cá hợp vệ sinh của Singapore
  7. Quy định về các chất độc hại của Singapore
  8. Quy định về Ghi nhãn Năng lượng và Các tiêu chuẩn Hiệu suất tối thiểu đối với Hàng hóa có thể đăng ký năm 2013 của Singapore
  9. Quy định về Thực phẩm của Singapore