New Zealand

Post by: admin - : Monday, Feb 13, 2023 | 9:37 - View count: 2348

 1. Đạo luật đảm bảo người tiêu dùng của New Zealand năm 1993
 2. Đạo luật Thực phẩm New Zealand năm 2014
 3. Đạo luật Thương mại Công bằng của New Zealand năm 1986
 4. Đạo luật Tiêu chuẩn và Công nhận của New Zealand năm 2015
 5. Quy định Ghi nhãn Chăm sóc của New Zealand năm 2000
 6. Quy định ghi nhãn hàm lượng sợi của New Zealand năm 2000
 7. Quy định về Ghi nhãn của Quốc gia Xuất xứ của New Zealand
 8. Quy định về Môi trường không khói thuốc của New Zealand năm 2017
 9. Quy định về Nguồn gốc Thực phẩm của New Zealand năm 2021
 10. Quy định về Phương tiện Cơ giới Đã qua sử dụng của New Zealand năm 2008
 11. Quy định về Tiết kiệm nước của New Zealand năm 2017