Malaysia

Người viết: admin - : Monday, Feb 13, 2023 | 9:38 - Lượt xem: 1017

  1. Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng Malaysia năm 1999
  2. Đạo luật tiêu chuẩn của Malaysia năm 1996
  3. Quy định về Giấy chứng nhận phù hợp và Dấu phù hợp Tiêu chuẩn về an toàn của Malaysia
  4. Quy định về kiểm soát dược phẩm và mỹ phẩm của Malaysia năm 1984
  5. Quy định về Thực phẩm của Malaysia năm 1985