Nhật Bản: Dược điển, ấn bản thứ mười tám

Người viết: Trần Thanh Tùng - Ngày viết: Friday, Jun 18, 2021 | 9:46 - Lượt xem: 850

Ngày 09/6/2021 Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo sửa đổi ban hành Dược điển Nhật Bản, ấn bản thứ mười tám được Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO vỡi mã thông báo G/TBT/N/JPN/677 đã được thông qua và xuất bản vào ngày 7 tháng 6 năm 2021. Dược điển Nhật Bản, ấn bản thứ mười tám bằng tiếng Anh sẽ được xuất bản theo đúng kế hoạch.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/JPN/20_6350_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/677/Add.1