Hệ thống văn bản QPPL (Tiêu chuẩn hóa)

Post by: admin - : Thursday, Aug 31, 2017 | 11:31 - View count: 9845

Văn bản QPPL lĩnh vực tiêu chuẩn hoá

Standard CodeDocument NamePublishing YearDownload
80/2013/NĐ-CPNghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa19/07/2013
68/2006/QH11Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật29/06/2006
67/2009/NĐ-CPSửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một03/08/2009
28/2012/TT-BKHCNThông tư quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật12/12/2012
27/2007/TT-BKHCNThông tư hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và thoả thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp:31/10/2007
26/2007/QĐ-BKHCNQuyết định về việc ban hành "Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ chức chứng nhận:31/10/2007
23/2007/TT-BKHCNThông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật:28/09/2007
22/2007/QĐ-BKHCNQuyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia”:28/09/2007
145/2009/TTLT-BTC-BKHCNThông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành31/08/2009
21/2007/TT-BKHCNThông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn: 200728/09/2007