Israel: 02 Dự thảo Biện pháp SI 877 Phần 3.1 – Rau và trái cây đông lạnh đối với hạt ngô đông lạnh và SI 877 Phần 3.2 – Rau và trái cây đông lạnh đối với bắp ngô đông lạnh

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Tuesday, Mar 30, 2021 | 14:22 - View count: 1346

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 02 Dự thảo Biện pháp SI 877 Phần 3.1 – Rau và trái cây đông lạnh: Hạt ngô đông lạnh và SI 877 Phần 3.2 – Rau và trái cây đông lạnh: Bắp ngô đông lạnh. Cụ thể, Tiêu chuẩn SI 908 hiện hành sẽ được thay thế bằng 02 biện pháp mới này. Việc sửa đổi và thay thế dựa theo Phụ lục về ngô của Tiêu chuẩn Codex Alimentarius CXS 320-2015 (Sửa đổi vào năm 2017), một số sửa đổi chính như sau:

Chia phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn thành hai phần riêng biệt: Phần 3.1 –  Hạt ngô đông lạnh  và Phần 3.2 – Bắp ngô đông lạnh;

Thay đổi các quy định về vi sinh và yêu cầu tuân thủ theo Tiêu chuẩn Bắt buộc của Israel SI 877 phần 1;

Thay đổi phương pháp kiểm tra;

Bổ sung phương pháp lấy mẫu mới..

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn mới sửa đổi này sẽ được áp dụng kể từ khi có hiệu lực trong thời hạn hai năm kể từ ngày kết thúc năm dương lịch khi công bố trên Công báo của Israel. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, nếu một người chọn tuân thủ các yêu cầu của bản sửa đổi mới này, anh ta cũng phải tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn mới.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào sau 02 năm kể từ ngày công bố trên Công báo chính thức của Israel. Trong giai đoạn chuyển tiếp, nếu lựa chọn thực hiện các yêu cầu của bản sửa đổi mới thì sẽ phải tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn mới. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 28/5/2021.Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ISR/21_2260_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ISR/21_2260_01_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/ISR/1186

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/hat-ngo-va-bap-ngo-dong-lanh/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]