Nghị viện và Hội đồng Châu Âu: Dự thảo sửa đổi Phụ lục XVII quy định (EC) số 1907/2006 về đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế hóa chất (REACH), liên quan đến các chất gây ung thư, gây đột biến hoặc tác động đối với sinh sản (CMR)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Apr 26, 2021 | 8:45 - View count: 1177

Ngày 23/04/2021 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục XVII Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH), liên quan đến các chất gây ung thư, gây đột biến hoặc tác động đối với sinh sản (CMR). Các chất có trong mục từ 28 đến 30 của Phụ lục XVII phải ghi nhãn “hạn chế người dùng” trên bao bì khi đưa ra thị trường. Hành động này đưa ra sau khi quyết định phân loại các chất này là CMR loại 1A hoặc 1B theo Quy định (EC) số 1272/2008 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 16 tháng 12 năm 2008 về phân loại, ghi nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp.Thời gian dự kiến thông qua vào tháng Quý 4 năm 2021.Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 22/06/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_2927_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_2927_01_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/797

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/04/nghi-vien-va-hoi-dong-chau-au-du-thao-sua-doi-phu-luc-xvii-quy-dinh-ec-so-1907-2006-ve-dang-ky-danh-gia-cap-phep-va-han-che-hoa-chat-reach-lien-quan-den-cac-chat-gay-ung-thu-gay-dot-bien-hoac/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]