Cảnh báo về Thông tư sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực thi Quy chuẩn kỹ thuật đối với gạch men của Philippines

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, May 7, 2021 | 15:30 - View count: 1348

Thông tin chi tiết Cảnh báo xem tại đường link:

http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/05/Cảnh-báo-về-Thông-tư-hướng-dẫn-thực-thi-QCKT-đối-với-gạch-men-của-Philippines.pdf

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/05/canh-bao-ve-thong-tu-sua-doi-bo-sung-huong-dan-thuc-thi-quy-chuan-ky-thuat-doi-voi-gach-men-cua-philippines/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]