Cảnh báo về Thông tư sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực thi Quy chuẩn kỹ thuật đối với gạch men của Philippines

Người viết: Trần Thanh Tùng - Ngày viết: Friday, May 7, 2021 | 15:30 - Lượt xem: 1052

Thông tin chi tiết Cảnh báo xem tại đường link:

http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/05/Cảnh-báo-về-Thông-tư-hướng-dẫn-thực-thi-QCKT-đối-với-gạch-men-của-Philippines.pdf