Hoa Kỳ: Dự thảo quy tắc sử dụng mới đáng kể đối với một số chất hóa học (21-2.B)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, May 5, 2021 | 16:00 - View count: 1134

Ngày 03/05/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy tắc sử dụng mới đáng kể đối với một số chất hóa học (21-2.B). Cụ thể, Cơ quan bảo vệ môi trường (gọi tắt là EPA) đang đề xuất các quy tắc sử dụng mới cần thiết (SNUR) theo Đạo luật kiểm soát chất độc hại (TSCA) đối với các chất hóa học là đối tượng của thông báo trước sản xuất (PMNs) và vi sinh vật là đối tượng của Thông báo hoạt động thương mại vi sinh vật (MCAN). Hành động này quy định những người có ý định sản xuất hoặc xử lý các chất hóa học này sẽ được coi là sử dụng mới và phải thông báo cho EPA ít nhất 90 ngày trước khi tiến hành. Không được sản xuất hoặc xử lý hóa chất thuộc diện sử dụng mới đáng kể cho đến khi EPA tiến hành đánh giá thông báo, đưa ra quyết định phù hợp trên thông báo và đã thực hiện các hành động theo quy định. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 01/06/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3218_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1728

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/05/hoa-ky-du-thao-quy-tac-su-dung-moi-dang-ke-doi-voi-mot-so-chat-hoa-hoc-21-2-b/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]