Hàn Quốc: Dự thảo sửa đổi quy định kỹ thuật cho đèn điện phần 1 – Yêu cầu và thử nghiệm chung (KC 60598-1), các yêu cầu cụ thể đối với đèn điện (KC 60598-1)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Tuesday, Jun 22, 2021 | 8:03 - View count: 2468

Ngày 18/06/2021 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi Quy định Kỹ thuật cho Đèn điện Phần 1: Yêu cầu và thử nghiệm chung (KC 60598-1). Các yêu cầu cụ thể đối với đèn điện (KC 60598-1) sẽ được hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan (IEC 60598-1). Các sửa đổi chính như sau:

1) Bổ sung các thử nghiệm liên quan về an toàn quang sinh học (điều 4.24, Nguy cơ ánh sáng xanh đối với võng mạc)

2) Bổ sung các yêu cầu về an toàn quang sinh học (khoản 3, Ghi dấu).

Mục đích của dự thảo nhằm hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 17/8/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_4235_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_4235_01_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/975

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/06/han-quoc-du-thao-sua-doi-quy-dinh-ky-thuat-cho-den-dien-phan-1-yeu-cau-va-thu-nghiem-chung-kc-60598-1-cac-yeu-cau-cu-the-doi-voi-den-dien-kc-60598-1-2/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]