Hàn Quốc: Dự thảo sửa đổi quy định kỹ thuật đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn, Phần 2-7: Yêu cầu riêng đối với máy giặt (KC 60335-2-7)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Tuesday, Jun 22, 2021 | 8:00 - View count: 1425

Ngày 18/06/2021 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi Quy định kỹ thuật đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn, Phần 2-7: Yêu cầu riêng đối với máy giặt (KC 60335-2-7). Các yêu cầu cụ thể đối với máy giặt (KC 60335-2-7) sẽ được hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan (IEC 60335-2-7). Các sửa đổi chính như sau:

1) Bổ sung các phương pháp thử nghiệm (Điều 20, 22…)

2) Bổ sung các thuật ngữ và định nghĩa (Khoản 3)

Mục đích của dự thảo nhằm hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 17/8/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_4231_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/971

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/06/han-quoc-du-thao-sua-doi-quy-dinh-ky-thuat-doi-voi-thiet-bi-dien-gia-dung-va-cac-thiet-bi-dien-tuong-tu-an-toan-phan-2-7-yeu-cau-rieng-doi-voi-may-giat-kc-60335-2-7/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]