Ca na đa: Đề xuất sửa đổi bảng hàm lượng tham chiếu cho Thực phẩm (TRA)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Jul 7, 2021 | 13:53 - View count: 1168

Ngày 30/06/2021 Ca na đa thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cục Quản lý Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đang đề xuất sửa đổi Bảng Hàm lượng tham chiếu cho Thực phẩm (TRA) dựa trên dữ liệu tiêu dùng mới và xu hướng thị trường, đồng thời để giải quyết những vấn đề đã xác định trong một số danh mục thực phẩm. TRA quy định lượng thực phẩm thường được tiêu thụ trong một khẩu phần ăn của các loại thực phẩm khác nhau. Chỉ số này sẽ được sử dụng để xác định hàm lượng được coi là một khẩu phần ăn trong sản phẩm đóng gói sẵn và là cơ sở để xác định khẩu phần ăn được công bố trong Bảng Thông tin dinh dưỡng của các sản phẩm đóng gói sẵn hàm lượng nhiều khẩu phần.

Các đề xuất sửa đổi bổ sung: danh mục các loại tham chiếu mới; ví dụ về sản phẩm cho các loại thực phẩm hiện có; hướng dẫn khai báo khẩu phần ăn đối với các dạng thực phẩm bổ sung và hướng dẫn khai báo khẩu phần ăm đối với thực phẩm chức năng.

Những thay đổi được đề xuất sẽ đưa ra hướng dẫn rõ ràng hơn đối với một số loại thực phẩm và giải quyết những vấn đề sau khi sửa đổi luật nhãn dinh dưỡng năm 2016.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 07/9/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/public-involvement-partnerships/notice-proposal-update-nutrition-labelling-table-reference-amounts-food.html

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/participation-public-partenariats/avis-proposition-mise-jour-etiquetage-nutritionnel-tableau-quantites-reference-aliments.html

Mã thông báo: G/TBT/N/CAN/650

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/07/ca-na-da-de-xuat-sua-doi-bang-ham-luong-tham-chieu-cho-thuc-pham-tra/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]