Hoa Kỳ: Sửa đổi một phần “Danh sách quốc gia về các chất được phép và bị cấm” trong các quy định hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Jul 9, 2021 | 8:24 - View count: 1070

Ngày 05/07/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc sửa đổi một phần “Danh sách quốc gia về các chất được phép và bị cấm” (Danh sách quốc gia) trong các quy định hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) để thực hiện các khuyến nghị do Ban tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia (NOSB) đệ trình lên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Hoa Kỳ sẽ bổ sung các chất được phép sau đây vào Danh sách Quốc gia: Axit oxalic dihydrat làm thuốc trừ sâu trong khai thác hữu cơ (nuôi ong); pullulan để sử dụng với mục đích xử lý hữu cơ trong các sản phẩm được dán nhãn, “Được làm bằng hữu cơ (thành phần thực phẩm hoặc (các) nhóm thực phẩm) được chỉ định)”; và gel collagen như một chất phi nông nghiệp vô cơ để sử dụng làm vỏ bọc trong xử lý hữu cơ khi các dạng gel collagen hữu cơ không được bán trên thị trường. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 26 tháng 7 năm 2021.. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.regulations.gov/docket/AMS-NOP-19-0053/document

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1363/Rev.1/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/07/hoa-ky-sua-doi-mot-phan-danh-sach-quoc-gia-ve-cac-chat-duoc-phep-va-bi-cam-trong-cac-quy-dinh-huu-co-cua-bo-nong-nghiep-hoa-ky-usda/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]