Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động thông báo và hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Jul 23, 2021 | 11:07 - View count: 2117

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2099/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó, lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có 9 hoạt động bao gồm hoạt động về Thông báo và hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2020 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên và gửi về cho Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội và email: tbtvn@tcvn.gov.vn; tbtvn@tbt.gov.vn trước ngày 30/8/2021.

Nội dụng chi tiết: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/07/Cv-1931.BKHCN-TĐC.pdf

Dự thảo tờ trình: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/07/Dự-thảo-tờ-trình-Thông-tư-định-mức-KTKT.pdf

Dự thảo Thông tư: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/07/Dự-thảo-Thông-tư-quy-định-định-mức-KTKT.pdf

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/07/lay-y-kien-gop-y-doi-voi-du-thao-thong-tu-quy-dinh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-hoat-dong-thong-bao-va-hoi-dap-cua-viet-nam-ve-hang-rao-ky-thuat-trong-thuong-mai/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]