Thông báo: Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Văn phòng TBT Việt Nam

Post by: admin - Post date: Wednesday, Mar 15, 2023 | 17:43 - View count: 1671

Chi tiết thông báo: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/Thông-báo-Danh-sách-và-triệu-tập-thí-sinh-đủ-điều-kiện-tham-dự-xét-tuyển-vòng-2.pdf

Danh mục tài liệu: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/Danh-mục-tài-liệu-kèm-theo-Thông-báo.pdf

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2023/03/thong-bao-danh-sach-va-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-tham-du-xet-tuyen-vong-2-ky-xet-tuyen-vien-chuc-nam-2023-cua-van-phong-tbt-viet-nam/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]