Thông báo kết quả và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2023

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Apr 17, 2023 | 14:21 - Lượt xem: 908

Chi tiết thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2023/04/TB-Ket-qua-tuyen-dung_1.pdf

Chi tiết Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2023/04/QĐ-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung_1.pdf