Dự thảo Quy định Nghĩa vụ Trách nhiệm của Nhà sản xuất (Đóng gói và chất thải đóng gói)

Post by: chuxuan - Post date: Tuesday, May 14, 2024 | 16:30 - View count: 189

Ngày 01/05/2024, Vương quốc Anh thông báo cho các nước thành viên WTO Dự thảo “Quy định Nghĩa vụ Trách nhiệm của Nhà sản xuất (Đóng gói và chất thải đóng gói) Quy định 2024.

Dự thảo này yêu cầu một số loại hình doanh nghiệp nhất định, bao gồm cả các nhà nhập khẩu được thành lập và cung cấp các sản phẩm đóng gói ở UK, phải dán nhãn bao bì là “Tái chế” hoặc “Không tái chế” cùng với biểu tượng, như được quy định trong Dự thảo. Các doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu bao bì chưa đóng gói để cung cấp sẽ phải cung cấp thông tin về khả năng tái chế của sản phẩm đó. Dự thảo này sẽ bao gồm chi tiết về loại bao bì phải được dán nhãn, tính linh hoạt đối với các sản phẩm y tế và sẽ không bao gồm đối với một số mặt hàng đóng gói như bao bì nhỏ. Dự thảo dự kiến ban hành ngày 01/01/2025 và dự kiến có hiệu lực ngày 01/04/2027, các doanh nghiệp có thể tuân thủ các quy định về ghi nhãn trước ngày 01/04/2027.

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại : https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/GBR/24_02787_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/GBR/87.
https://www.epingalert.org/en/Search/Index?documentSymbol=G%2FTBT%2FN%2FGBR%2F87&viewData=G%2FTBT%2FN%2FGBR%2F87