Dự thảo Yêu cầu chứng nhận hạt giống ngô, phiên bản thứ hai

Post by: chuxuan - Post date: Tuesday, May 14, 2024 | 16:25 - View count: 175

Ngày 06/05/2024, Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda đã thông báo cho các nước thành viên WTO về “Dự thảo Hạt giống ngô – Yêu cầu chứng nhận, phiên bản thứ hai”

Dự thảo này quy định các yêu cầu chứng nhận để sản xuất hạt giống ngô sơ cấp, cơ bản và được chứng nhận (Zea mays L.). Dự thảo bao gồm các yêu cầu đối với giống đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra thực địa, lấy mẫu hạt giống, tiêu chuẩn phòng thí nghiệm, giấy chứng nhận, bao bì, ghi nhãn và kiểm tra sau kiểm soát.

Dự thảo này chưa có thời gian dự kiến ban hành. Các nước thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến.

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại :

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/UGA/24_03082_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/BDI/475, G/TBT/N/KEN/1621, G/TBT/N/RWA/1022,G/TBT/N/TZA/1129, G/TBT/N/UGA/1933.

https://www.epingalert.org/en/Search/Index?domainIds=1&documentSymbol=G%2FTBT%2FN%2FBDI%2F475%2C%20G%2FTBT%2FN%2FKEN%2F1621%2C%20G%2FTBT%2FN%2FRWA%2F1022%2CG%2FTBT%2FN%2FTZA%2F1129%2C%20G%2FTBT%2FN%2FUGA%2F1933.&viewData=G%2FTBT%2FN%2FBDI%2F475%2CG%2FTBT%2FN%2FKEN%2F1621%2CG%2FTBT%2FN%2FRWA%2F1022%2CG%2FTBT%2FN%2FTZA%2F1129%2CG%2FTBT%2FN%2FUGA%2F1933