Dự thảo Thông số kỹ thuật đối với Đậu nành khô

Post by: chuxuan - Post date: Tuesday, May 14, 2024 | 16:15 - View count: 157

Ngày 03/05/2024, Cục Tiêu chuẩn Tanzania đã gửi thông báo cho các nước thành viên WTO.

Dự thảo này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với đậu nành khô thuộc các giống được trồng từ Glycine Max (L.) Merr dành cho người sử dụng . Dự thảo có thời gian góp ý là 60 ngày kể từ ngày thông báo và hiện chưa xác định ngày thông qua.

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại : https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/TZA/24_03019_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/BDI/467,G/TBT/N/KEN/1613,G/TBT/N/RWA/1014,G/TBT/N/TZA/1121,G/TBT/N/UGA/1925.

https://www.epingalert.org/en/Search/Index?documentSymbol=G%2FTBT%2FN%2FBDI%2F467%2C%20G%2FTBT%2FN%2FKEN%2F1613%2CG%2FTBT%2FN%2FRWA%2F1014%2C%20G%2FTBT%2FN%2FTZA%2F1121%2CG%2FTBT%2FN%2FUGA%2F1925.&viewData=G%2FTBT%2FN%2FBDI%2F467%2CG%2FTBT%2FN%2FKEN%2F1613%2CG%2FTBT%2FN%2FRWA%2F1014%2CG%2FTBT%2FN%2FTZA%2F1121%2CG%2FTBT%2FN%2FUGA%2F1925