Dự thảo Yêu cầu chứng nhận Hạt lạc– Ấn bản thứ hai

Post by: chuxuan - Post date: Tuesday, May 14, 2024 | 16:10 - View count: 164

Ngày 06/05/2024, Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda đã gửi thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo Yêu cầu chứng nhận Hạt lạc – Ấn bản thứ hai.

Dự thảo này quy định các yêu cầu chứng nhận để sản xuất hạt giống lạc nguyên chất và lạc đã được chứng nhận (Arachis hypogaea L.). Nó bao gồm các yêu cầu đối với giống đủ điều kiện, tiêu chuẩn hiện trường, kiểm tra thực địa, lấy mẫu hạt giống, tiêu chuẩn phòng thí nghiệm, giấy chứng nhận, bao bì, ghi nhãn và kiểm tra sau kiểm soát.

Dự thảo này chưa có thời gian dự kiến ban hành. Các nước thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến.

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại :

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/UGA/24_03087_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/BDI/476, G/TBT/N/KEN/1622, G/TBT/N/RWA/1023, G/TBT/N/TZA/1130,G/TBT/N/UGA/1934.

https://www.epingalert.org/en/Search/Index?documentSymbol=%20G%2FTBT%2FN%2FBDI%2F476%2C%20G%2FTBT%2FN%2FKEN%2F1622%2C%20G%2FTBT%2FN%2FRWA%2F1023%2C%20G%2FTBT%2FN%2FTZA%2F1130%2CG%2FTBT%2FN%2FUGA%2F1934.&viewData=G%2FTBT%2FN%2FBDI%2F476%2CG%2FTBT%2FN%2FKEN%2F1622%2CG%2FTBT%2FN%2FRWA%2F1023%2CG%2FTBT%2FN%2FTZA%2F1130%2CG%2FTBT%2FN%2FUGA%2F1934