Văn bản QPPL về ISO Hành chính công

Post by: admin - : Saturday, Dec 16, 2017 | 16:25 - View count: 14649

Văn bản QPPL về ISO Hành chính công

Standard CodeDocument NamePublishing YearDownload
1547/QĐ-TĐCQuyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về TCĐLCL2019
101/QĐ-BKHCNQuyết định công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương21/11/2019
2968/QĐ-BKHCNQuyết định công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương 29/12/2010
26/2014/TT-BKHCNThông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN2014
19/2014/QĐ-TTg Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
116/2015/TT-BTCThông tư 116/2015/TT-BTC Quy đinh công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành c11/08/2015