Nghị viện và Hội đồng châu Âu: Dự thảo sửa đổi Phụ lục II của quy định (EU) 2018/848 liên quan đến các yêu cầu lưu trữ hồ sơ trong việc sản xuất sản phẩm hữu cơ

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Apr 16, 2021 | 16:57 - View count: 1074

Ngày 15/04/2021 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi Phụ lục II của Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến các yêu cầu lưu trữ hồ sơ trong việc sản xuất sản phẩm hữu cơ. Mục đích của việc lưu trữ hồ sơ này nhằm thực hiện truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu về sản xuất hữu cơ được nêu trong Phụ lục. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 06/2021. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 14/06/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_2703_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_2703_01_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/EU/795

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/04/nghi-vien-va-hoi-dong-chau-au-du-thao-sua-doi-phu-luc-ii-cua-quy-dinh-eu-2018-848-lien-quan-den-cac-yeu-cau-luu-tru-ho-so-trong-viec-san-xuat-san-pham-huu-co/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]