Đài Loan: Dự thảo quy định quản lý về ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn loại nhỏ

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, May 24, 2021 | 14:15 - View count: 936

Ngày 20/05/2021 Đài Loan thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo Quy định quản lý về ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn loại nhỏ, được thông báo cho các nước Thành viên WTO vào ngày 07/01/2021 với mã thông báo G/TBT/N/TPKM/450 đã được sửa đổi để phù hợp với các ý kiến góp ý của các nước Thành viên WTO khác. Các sửa đổi chính nằm trong Điều II liên quan đến định nghĩa về thực phẩm đóng gói loại nhỏ và phương pháp ghi nhãn.

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_0271_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_0271_00_x.pdf

Mã Thông báo: G/TBT/N/TPKM/450/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/05/dai-loan-du-thao-quy-dinh-quan-ly-ve-ghi-nhan-thuc-pham-dong-goi-san-loai-nho/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]