Nhật Bản: Dự thảo sửa đổi Pháp lệnh của Bộ trưởng và thông báo của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) về đạo luật sử dụng năng lượng hợp lý – tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng đối với ti vi

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, May 24, 2021 | 14:13 - View count: 963

Ngày 20/05/2021 Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo Sửa đổi Pháp lệnh của Bộ trưởng và Thông báo của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) về Đạo luật Sử dụng Năng lượng Hợp lý – tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng đối với Ti vi được thông báo cho các nước Thành viên WTO vào ngày 18/02/2021 với mã thông báo G/TBT/N/JPN/690 đã được công bố và sẽ có hiệu lực từ ngày 14/5/2021. Văn bản của các sửa đổi có sẵn trên các trang web sau đây bằng tiếng Nhật:

– Sắc lệnh của Bộ trưởng

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/ninushi/pdf/shourei.pdf

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=354M50000400074 (sẽ được cập nhật)

– Thông báo của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI)

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/equiosystem/pdf/04_tv.pdf Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 04/05/2021.

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/690.Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/05/nhat-ban-du-thao-sua-doi-phap-lenh-cua-bo-truong-va-thong-bao-cua-bo-kinh-te-thuong-mai-va-cong-nghiep-meti-ve-dao-luat-su-dung-nang-luong-hop-ly-tieu-chuan-tiet-kiem-nang-luong-doi-voi-ti-vi/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]