Hoa Kỳ: Dự thảo quy tắc sử dụng mới đáng kể đối với một số chất hóa học (20-3.B)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, May 24, 2021 | 14:10 - View count: 925

Ngày 03/05/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy tắc sử dụng mới đáng kể đối với một số chất hóa học (20-3.B). Cụ thể, Cơ quan bảo vệ môi trường (gọi tắt là EPA) đang đề xuất các quy tắc sử dụng mới cần thiết (SNUR) theo Đạo luật kiểm soát chất độc hại (TSCA) đối với các chất hóa học là đối tượng của thông báo trước sản xuất (PMNs). Hành động này quy định những người có ý định sản xuất hoặc xử lý các chất hóa học này sẽ được coi là sử dụng mới và phải thông báo cho EPA ít nhất 90 ngày trước khi tiến hành. Không được sản xuất hoặc xử lý hóa chất thuộc diện sử dụng mới đáng kể cho đến khi EPA tiến hành đánh giá thông báo, đưa ra quyết định phù hợp trên thông báo và đã thực hiện các hành động theo quy định. Quy tắc này sẽ có hiệu lực vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 và sẽ được ban hành lúc 1 giờ chiều ngày 14 tháng 5 năm 2021. Quy tắc cuối cùng này và quy tắc đề xuất được thông báo cho các nước Thành viên WTO với mã thông báo G/TBT/N/USA/1591 được xác định bằng Số Docket: EPA-HQ-OPPT-2020-0094.

Thư mục Docket có sẵn trên Regulations.gov, tại: https://www.regulation.gov/docket/EPA-HQ-OPPT-2020-0094/document sẽ cung cấp quyền truy cập các tài liệu chính cũng như hỗ trợ việc đăng tải các ý kiến góp ý. Các tài liệu khác cũng có thể truy cập được từ Regulations.gov bằng cách tìm kiếm Số Docket.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_2093_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1591/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/05/hoa-ky-du-thao-quy-tac-su-dung-moi-dang-ke-doi-voi-mot-so-chat-hoa-hoc-20-3-b-2/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]