Hoa Kỳ: Quy định mới đối với hydrofluorocarbon dựa trên Đạo luật sản xuất và đổi mới Hoa Kỳ

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, May 31, 2021 | 14:22 - View count: 1221

Ngày 27/05/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cơ quan Bảo vệ Môi trường đề xuất ban hành các quy định để thực hiện một số điều khoản của Đạo luật Sản xuất và Đổi mới Hoa Kỳ ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2020. Cụ thể: Xây dựng đường cơ sở sản xuất và tiêu thụ hydrofluorocarbon dựa trên dữ liệu lịch sử thu được; xây dựng chương trình trợ cấp để giảm dần sản xuất và tiêu thụ hydrofluorocarbon; xác định phương pháp luận ban đầu để phân bổ các khoản trợ cấp và cho phép chuyển các khoản trợ cấp đó; xây dựng các điều khoản cho việc chuyển giao quốc tế các khoản trợ cấp; thiết lập các yêu cầu để hỗ trợ tuân thủ việc giảm dần sản xuất và tiêu thụ hydrofluorocarbon; thiết lập các yêu cầu về lưu trữ hồ sơ và báo cáo; phát hành một số dữ liệu nhất định để cung cấp tính minh bạch và hỗ trợ việc thực hiện chương trình và giải quyết một số yếu tố khác liên quan đến việc thực hiện hiệu quả Đạo luật Sản xuất và Đổi mới của Hoa Kỳ. Ngoài các điều khoản được đề xuất, EPA đang tìm kiếm ý kiến đóng góp trước về cách Cơ quan có thể thay đổi quyết định phân bổ cho từng công ty cụ thể trong những năm sau. Mục địch của quy định nhằm bảo vệ môi trường. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 06/07/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3681_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1735

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/05/hoa-ky-quy-dinh-moi-doi-voi-hydrofluorocarbon-dua-tren-dao-luat-san-xuat-va-doi-moi-hoa-ky/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]