Hàn Quốc: Dự thảo sửa đổi quy định kỹ thuật cho đèn điện Phần 1 – Yêu cầu và thử nghiệm chung (KC 60598-1), các yêu cầu cụ thể đối với đèn điện (KC 60598-1)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Tuesday, Jun 22, 2021 | 7:57 - View count: 2689

Ngày 18/06/2021 Đài Loan thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Quy định về Yêu cầu hạn chế sử dụng và ghi nhãn đối với 2′-fucosyllactose được sản xuất bởi chủng Escherichia coli biến đổi gen K-12 DH1 MDO MAP1001d để làm thành phần thực phẩm, được thông báo cho WTO với mã thông báo G/TBT/N/TPKM/447 ngày 21 tháng 12 năm 2020, đã ban hành và có hiệu lực vào ngày 16 tháng 6 năm 2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_7843_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_7843_00_x.pdf

Mã thông báo:G/TBT/N/TPKM/447/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/06/han-quoc-du-thao-sua-doi-quy-dinh-ky-thuat-cho-den-dien-phan-1-yeu-cau-va-thu-nghiem-chung-kc-60598-1-cac-yeu-cau-cu-the-doi-voi-den-dien-kc-60598-1/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]