Ca na đa: Đề xuất cập nhật Bảng giá trị hàng ngày của Ca na đa

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Jul 7, 2021 | 13:51 - View count: 1102

Ngày 30/06/2021 Ca na đa thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cục Quản lý Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đang đề xuất cập nhật giá trị kali và natri cho các nhóm tuổi cụ thể trong Bảng giá trị hàng ngày để phản ánh Lượng natri và kali khuyến nghị trong chế độ ăn năm 2019 được cập nhật của Ca na đa. Chế độ ăn uống tham khảo (DRIs) là một tập hợp toàn diện các giá trị tham chiếu về chất dinh dưỡng được sử dụng để cung cấp thông tin về các chính sách và chương trình dinh dưỡng.

Bảng giá trị hàng ngày đưa ra lượng chất dinh dưỡng được khuyến nghị (giá trị hàng ngày) cho các nhóm tuổi cụ thể. Đây là những điểm tham chiếu dựa trên giá trị phần trăm hàng ngày (% DV) trong bảng Thông tin dinh dưỡng. Giá trị hàng ngày hiện tại của Canada đối với kali và natri dựa trên DRI năm 2005 và do đó Bộ Y tế Canada đề xuất cập nhật Bảng giá trị hàng ngày để phản ánh các DRI mới 2019.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 07/9/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/public-involvement-partnerships/notice-proposal-update-nutrition-labelling-table-daily-values.html

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/participation-public-partenariats/avis-proposition-mise-jour-etiquetage-nutritionnel-tableau-valeurs-quotidiennes.html

Mã thông báo: G/TBT/N/CAN/649

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/07/ca-na-da-de-xuat-cap-nhat-bang-gia-tri-hang-ngay-cua-ca-na-da/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]