Dự thảo “Cập nhật định kỳ các tài liệu tham khảo quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật và sửa đổi về an toàn đường ống” của Hoa Kỳ

Post by: chuxuan - Post date: Tuesday, May 14, 2024 | 16:05 - View count: 34

Ngày 07/05/2024, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO Dự thảo “Cập nhật định kỳ các tài liệu tham khảo quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật và sửa đổi về an toàn đường ống.”

Cục Quản lý An toàn Đường ống và vật liệu nguy hiểm (PHMSA) thuộc Bộ Giao thông vận tải của Hoa Kỳ đang sửa đổi các quy định an toàn đường ống bằng cách tham chiếu tất cả hoặc một phần của của hơn 20 tiêu chuẩn kỹ thuật công nghiệp tựu nguyện mới hoặc được cập nhật. Sửa đổi này cho phép các nhà khai thác đường ống sử dụng các công nghệ hiện tại, vật liệu cải tiến, các công nghệ và các phương thức quản lý cập nhật. Dự thảo sẽ được ban hành và có hiệu lực vào ngày 28/6/2024.

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại : https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/USA/24_03123_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/USA/2118.
https://www.epingalert.org/en/Search/Index?documentSymbol=G%2FTBT%2FN%2FUSA%2F2118&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUSA%2F2118