Dự thảo “Thông số kỹ thuật và ghi nhãn khí tự nhiên” của Hoa Kỳ

Post by: chuxuan - Post date: Tuesday, May 14, 2024 | 16:00 - View count: 40

Ngày 07/05/2024, Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo “Thông số kỹ thuật nhiên liệu và ghi nhãn khí gas tự nhiên”.

Dự thảo cập nhật các yêu cầu về nhãn bộ phân phối nhiên liệu khí đốt tự nhiên và thông số kỹ thuật về nhiên liệu của xe cơ giới chạy bằng khí đốt tự nhiên (ASTM D8080 và D8487).

Dự thảo chưa dự kiến ban hành và hạn cuối để các nước Thành viên WTO góp ý là ngày 11/6/2024.

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại :

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/USA/24_03125_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/USA/24_03125_01_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/USA/2119.

https://www.epingalert.org/en/Search/Index?documentSymbol=G%2FTBT%2FN%2FUSA%2F2119&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUSA%2F2119