Viết bởi Trần Thanh Tùng | 19 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 06/10/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC). Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định về quản lý đối với […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 16 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 06/10/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amoniac công nghiệp. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quản lý chất lượng amôniắc (NH3) công nghiệp được sản […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 15 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 06/10/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn. Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định về quản lý đối với hàm […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 9 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 06/10/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong bóng đèn huỳnh quang. Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định về quản lý đối […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 5 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 05/10/2020 Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi Tiêu chuẩn về Ghi nhãn Thực phẩm. Cụ thể, trong quy định hiện hành, đối với gạo chưa đánh bóng hoặc gạo đã đánh bóng, chỉ có thể ghi nhãn nơi sản xuất, giống và […]

Xem thêm

Viết bởi Trần Thanh Tùng | 2 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 08/10/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng của natri hydroxit công nghiệp. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và kiểm tra chất lượng natri hydroxit (NaOH) […]

Xem thêm

ĐÀO TẠO – TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 411
  • 0
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing